Almindelige salgs- & leveringsbetingelser

for Button Boss Recru/MrBadge - CVR nr. 63 72 05 18

Tilbud er ikke bindende uden skriftligt ordrebekræftelse fra Button Boss Recru

Køber har undersøgt prøver eller bekendt med den købte vares specifikationer.

Eventuelle uoverenstemmelser i ordrebekræftelse må meddeles Button Boss Recru inden 3 dage, idet udført arbejde ellers påhviler køber. Tilbud er normalt gældende 60 dage fra tilbudsdato, hvis andet ikke er anført.

Der tages forbehold for annullering af bekræftet ordre, såfremt ufordelagtig soliditetsoplysning eller manglende opfyldelse af betingelser erfares.

Priser: Alle priser er excl. levering, moms, emballage og gebyrer.

Leveringsbetingelser: Alle varer leveres ab fabrik Brøndby for købers regning og risiko. Bekræftet leveringstid er afsendelsestidspunktet. Såfremt andet ikke er aftalt, forbeholder Button Boss Recru sig ret til dellevering. Ved ordre med reklametekst forbeholdes ret til mer- eller mindre-levering på indtil 10% af bestilt antal. Ved specialfremstilling med reklametryk eller lignende, er evt overtrædelser af beskyttelser overfor trediemand for købers risiko og ansvar.

Alt repromateriale, clichéer etc. fremstillet af Button Boss Recru forbliver vor ejendom uanset dette er helt eller delvist betalt af køber. For mindre farveafvigelser garanteres ikke.

Ophavsret - Nærværende tilbud/idé- og programoplæg, der er udarbejdet af ButtonBoss Recru, er beskyttet af gældende bestemmelser om ophavsret. Indholdet af dette tilbud/idé- og programoplæg, må ikke uden vort samtykke bruges som grundlag for tilbudsgivning fra anden side.

Betalingsbetingelser: Netto kontant 8 dage fra fakturadato med mindre andet aftales. Ved indbetaling efter forfald er renten aftalt til 2% pr. påbegyndt måned af fakturabeløbet beregnet fra fakturadato. NordeaBank

reg.nr.2261 kontonr.0261-316.900.
IBAN: DK0220000261316900

GiroBank
reg.nr. 9570 konto nr.5582210
IBAN: DK61 3000 0005 582210

Gør køber sig skyldig i væsentlig forsinkelse med betaling af forfaldne beløb er ButtonBoss Recru berettiget til at holde den aftalte leverance eller en del af denne tilbage til sikkerhed for ethvert tilgodehavende som vi måtte have mod køber, og køber er derudover forpligtet til at svare skadeserstatning for det tab Button Boss Recru måtte lide.

Reklamation: Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at kontrollere om den modtagne vare er i overenstemmelse med aftalen. Reklamation må skriftligt meddeles ButtonBoss Recru senest 8 dage efter modtagelsen, ellers kan køber ikke senere gøre gældende, at varen er mangelfuld. Returvarer accepteres kun efter forudgående aftale.

Force majeure:Button Boss Recru er ikke ansvarlig for forsinkelser eller undladelse af at opfylde sine forpligtelser eller nogen del af denne, hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse er forårsaget af omstændigheder, som Button Boss Recru ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, im- eller eksportforbud, oprør eller uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, arbejdskonflikter, strejke, manglende eller mangelfulde leverancer fra trediemand, herunder leverandører, fejl fra fragtfører,speditører, restriktioner på drivkraft, samt øvrige hindringer overfor hvilke Button Boss Recru ikke har rådighed.

Ansvar: Såfremt det købte er behæftet med en væsentlig mangel, er køber berettiget til enten at kræve omlevering mod at returnere den mangelfulde vare eller hæve den indgående aftale og kræve købesummen tilbage. Køber kan ikke derudover kræve erstatning for tab, som køber måtte lide ved den mangelfulde vare. Button Boss Recru er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifttab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab,.

Produktansvar:Sælger ifalder produktansvar efter dansk rets regler om produktansvar, dog med følgende begræsninger:

a) Sælger er alene ansvarlig efter produktansvarslovens regler for personskade forårsaget af en defekt eller fare ved det leverede produkt.

b) Sælger er ikke ansvarlig for skade på formuegenstande, der ikke er omfattet omfattet af produktan svarsloven (jf. dennes §2 stk.2, 1 pkt.)

c) Sælger er ikke ansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af tid, avance o.lign.

d) Sælger påtager sig intet ansvar for Købers anven delse af det leverede produkt. Såfremt det leverede produkt skal indgå i farlige eller specielle anven delser, samt hvor der stillesspecifikke krav til det solgtes egenskaber eller specifikationer, som går ud over, hvad Sælger har oplyst, bærer Køber ansvaret for, at dette meddeles til Sælger.

e) I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i samme omfang som Sælgers ansvar er begrænset i medfør af disse almindelige salg- og leveringsbetingelser. Ligeledes påhviler det Køber at godtgøre Sælger eventuelle sagsomkostninger.

Såfremt tredjemand fremsætter krav om erstatningsansvar i medfør af denne bestemmelse mod en af parterne, påhviler det denne part straks at underrette den anden herom. Køber og Sælger er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod dem på grundlag af en skade, som påståsforårsaget af de leverede produkter.

Værneting: Søgsmål vedrørende ovenstående vare/leverance skal anlægges ved Retten i Brøndby, Park Allé 160, 2605 Brøndby.